ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KANDIDÁTŮ

DATA PROTECTION CZECH


TENTO DOKUMENT POSKYTUJE INFORMACE O TOM, JAK JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V PRŮBĚHU NÁBOROVÉHO PROCESU VE SKUPINĚ DEUTSCHE POST DHL GROUP V ZEMÍCH, NA KTERÉ SE VZTAHUJE OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) PŘÍPADNĚ ROVNOCENNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ NALEZNETE V ODKAZECH NA KONCI TÉTO STRÁNKY.

1. PROČ VÁM POSKYTUJEME TYTO INFORMACE?

Ochrana vašich osobních údajů, jako jsou např. vaše kontaktní údaje a údaje obsažené ve vašem životopise, a jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy, je pro společnosti skupiny DHL Group (DHL Group) velice důležité. Z tohoto důvodu bychom vás rádi informovali o tom, jak zpracováváme vaše osobní v souvislosti s vaší žádostí o pracovní pozici a v souvislosti s obsazováním volných pracovních pozic. Zpracování vašich údajů je v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a případně s dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracování zahrnuje, mimo jiné, shromažďování, ukládání, využití, změny a mazání vašich osobních údajů.

2. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem vašich osobních údajů je společnost skupiny DHL Group, která je uvedena v pracovní inzerci. Ta je také zodpovědná za tuto konkrétní pozici a za zpracování vašich osobních údajů v rámci náborového procesu na tuto pozici. Příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny v pracovní inzerci.
Společnost Deutsche Post AG (Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, Germany) vám a společnostem skupiny DHL Group poskytuje centrální webové stránky (DHL Group.jobs) k umístění pracovních nabídek z celého světa. K dispozici jsou vám také další nástroje, jako například upozornění na hledanou pracovní pozici.

3. KDO JE KOMPETENTNÍM ZÁSTUPCEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte-li dotaz týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím přes následující e-mailovou adresu: DataProtectionRecruiting@dpdhl.com. Uveďte prosím jméno společnosti, na jejíž inzerát jste reagoval/a, společně s uvedením země sídla společnosti, např. DHL Supply Chain s.r.o., Česká republika. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na kontaktní osobu uvedenou v inzerátu.
​​​​​​​
4. KONTAKTOVÁNÍ DOZOROVÉHO ÚŘADU
 
Domníváte-li se, že vaše práva nebyla dostatečně respektována, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz), který je kompetentním dozorovým úřadem pro společnosti skupiny DHL Group v České republice. Kontakt na ostatní dozorové úřady v rámci EU naleznete na webových stránkách European Data Protection Board (EDPB) v sekci „Members“/“Členové“.

5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společnostmi skupiny DHL Group za účelem náborového procesu a vašeho kontaktování v záležitostech souvisejících s vaší žádostí o zaměstnání. Kromě toho mohou být vaše osobní údaje použity v následujících procesech:

a. Vaše reakce/odpověď na konkrétní pracovní pozici
Údaje, které jste nám poskytli ve své reakci na konkrétní pracovní pozici, budou zpracovávány zaměstnanci společnosti, která je uvedena v pracovní inzerci, výlučně za účelem náboru na tuto konkrétní pracovní pozici.

b. Nespecifická žádost o pracovní pozicie
Pokud projevíte zájem o zasílání pracovních nabídek bez uvedení konkrétní pracovní pozice, budeme předpokládat, pokud nám nesdělíte něco jiného, že všechny společnosti skupiny DHL Group Vám mohou zasílat vhodné pracovní nabídky. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem uloženy v náborových informačních systémech DHL Group. Jednotlivé společnosti této skupiny budou používat vámi uvedené údaje při vyhledávání vhodných kandidátů na aktuální i budoucí volná pracovní místa. Vaši nespecifickou žádost o pracovní pozici, můžete kdykoliv odvolat. Pro odvolání jednoduše informujte společnost, které jste svou žádost zaslal/a.

c. Zveřejnění v rámci skupiny při reakci na konkrétní pracovní pozice
Pokud se hlásíte na konkrétní pracovní pozici v rámci skupiny DHL Group, můžeme předat vaše osobní údaje i ostatním společnostem v rámci skupiny DHL Group, aby vám také mohly zasílat vhodné pracovní nabídky. K tomu nám však musíte udělit souhlas. Máte právo souhlas kdykoliv odvolat.

d. Kontrola dat pro účely souladu s právními předpisy
Jsme povinni zajistit, že nebudeme poskytovat finanční prostředky osobám a skupinám uvedeným v sankčních a/nebo protiteroristických seznamech EU, a obdobných seznamech jednotlivých členských států. Proto jsme také povinni porovnat údaje získané od kandidátů oproti seznamům nežádoucích osob dané země.

e. Registrace na náborové webové stránce
Pokud některá z našich náborových webových stránek umožňuje registraci, vaše přístupové údaje (např. jméno, emailová adresa a heslo) budou využity pouze za účelem zabezpečení přístupu na náborové stránky a zabezpečení vašich osobních údajů. Více informací o zpracování vašich osobních údajů můžete nalézt přímo na konkrétních karierních stránkách.

f. Zpracování pro statistické účely
Za účelem neustálého vylepšování inzerce našich pracovních inzercí a náborového procesu jako takového, můžeme provádět analýzy a posouzení získaných údajů pro statistické účely. Jedná se například o informaci, kolik uchazečů se ucházelo o konkrétní pracovní místo, nebo jak dlouho bylo pracovní místo nabízeno. V této souvislosti zpracováváme některé údaje o současných a bývalých uchazečích o práci, jako například údaj, jak daleko od místa výkonu práce žadatel žije. Právním základem, pro tento typ zpracování, je náš oprávněný zájem na zlepšování inzerování pracovních pozic a náborového procesu. Proti tomuto zpracování osobních údajů můžete dle článku 21 GDPR za určitých okolností vznést námitku.

g. Upozornění na vhodná pracovní místa
Pokud si aktivujete funkci upozornění na vhodné pracovní pozice, budete dostávat na svou e-mailovou adresu informace o volných pracovních pozicích v rámci skupiny DHL Group, která budou vyhovovat vámi zvoleným kritériím (např. oblast práce, lokace)

h. Jiné zákonné důvody
Vaše osobní údaje také můžeme zpracovávat za účet souladu s další platnou legislativou.

6. JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE ÚDAJE?
 
Obvykle jste to Vy sami, kdo uloží své údaje do našich náborových systémů. Přímo na něm také naleznete další informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud nám pošlete svou žádost o pracovní pozici jiným způsobem, zpravidla Vaše údaje také ukládáme do našeho náborového informačního systému. Pokud nám zprostředkujete údaje prostřednictvím veřejně dostupných sítí nebo platforem pro profesionály, budou vaše údaje zpracovávány v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami použití společnosti, která tyto sítě nebo platformu provozuje. V případě, kdy spolupracujeme s personálními agenturami, předpokládáme, že tyto agentury nám předají Vaše osobní údaje poté, co zajistily Váš předchozí souhlas.

7. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BYSTE NÁM MĚL/A POSKYTNOUT?
 
Kromě povinných základních informací a kontaktních údajů od vás dále požadujeme i informace, jež nám umožní lépe posoudit, jak se hodíte na pracovní pozici, o kterou jste projevil/a zájem, jako např. životopis, průvodní/motivační dopis. U některých pracovních pozic existuje zákonná povinnost poskytnout informace o tom, zda splňujete zákonné požadavky, například u řidičů vyžadujeme předložit řidičské oprávnění nebo u pilotů pilotní průkaz. Ve všech ostatních případech je na vašem zvážení, jaké informace nám o sobě poskytnete. Pokud v průběhu náborového procesu vyžadujete zvláštní zacházení (např. s ohledem na váš zdravotní stav nebo postižení), můžete tyto údaje uvést do své žádosti o pracovní pozici. Neexistuje však žádná povinnost tak učinit.

8. JAKÉ ÚDAJE O VÁS OBVYKLE DRŽÍME?
 
 • Základní údaje (jméno, příjmení, datum narození)
 • Kontaktní údaje (adresa, telefon, emailová adresa atd.)
 • Informace poskytnuté v žádosti o pracovní místo, jako je např. CV, průvodní dopis, certifikáty, reference a jakékoliv další informace, které nám poskytnete nebo chcete poskytnout v průběhu pohovoru.
 • Fotografie, pokud je to relevantní
 • Národnost a pracovní povolení, pokud je to relevantní
 • Detaily týkající se zdravotního stavu související s vykonávanou pozicí, pokud je to relevantní
 • Předchozí rozsudky, pokud to souvisí s pracovní pozicí, např. u řidičů (pokud je to v souladu s platnou legislativou
 • Bankovní údaje pro náhradu cestovních výdajů, pokud je to relevantní
 • Údaje, které jste nám poskytli přes veřejně dostupné stránky nebo platformu pro profesionály, v souladu s podmínkami užívání podmínkami použití společnosti, která tyto sítě nebo platformy provozuje.
 • Přístupové údaje na náborový portál (uživatelské jméno a heslo), kde to je relevantní
 • Status komunikace (informace o přijetí žádosti nebo o provedení telefonického rozhovoru), pokud je to relevantní.
 
9. JAKÉ JSOU PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem rozhodnutí o případném uzavření pracovního poměru s Vámi a za výše uvedenými účely. S ohledem na konkrétní žádost, mohou být právní tituly následující:
 • Čl. 6 (1) a GDPR (souhlas),
 • Čl. 6 (1) b GDPR (plnění potenciální pracovní smlouvy),
 • Čl. 6 (1) c GDPR (naše zákonná povinnost) a
 • Čl. 6 (1) f GDPR (náš oprávněný zájem).
Z dalších platných právních povinností mohou vyplývat i dodatečné požadavky na ochranu osobních údajů.


10. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pověřenou osobou společnosti, které pošlete svou žádost o pracovní pozici. Pro účely zpracování vaší žádosti mohou některé společnosti využít vyškolené zaměstnance z jiných společností skupiny DHL Group (poskytovatelé služeb v rámci skupiny) nebo smluvní třetí strany, jejichž přístup je upraven uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, které zaručují, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s relevantními právními předpisy.
K vašim osobním údajům budou mít v každém případě přístup pouze oprávněné osoby. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rámci skupiny, použijí se postupy uvedené v bodech 5a a 5b. V rámci skupinových náborových procesů, může nastat situace, kdy kromě liniového manažera a HR oddělení ve společnosti, do které se kandidát hlásí, mohou mít k údajům přístup také poskytovatelé technických a náborových služeb jak z jiné společnosti skupiny, tak i zástupci třetích stran. Za určitých podmínek, mohou mít k vašim osobním údajům přístup i odborové svazy, případně orgány zodpovědné za zaměstnávání ZTP a to z důvodu plnění svých zákonných povinnosti. K vašim osobním údajům mohou mít v rámci skupinových procesů přístup také poskytovatelé podpůrných služeb, jako např. IT outsourcing, avšak pouze v nezbytně nutném rozsahu.


11. JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY DO ZEMÍ MIMO EVROPSKOU UNII?


Pokud se hlásíte na pozici mimo Evropskou unii (EU) nebo pokud s námi sdílíte své osobní údaje za účelem, abychom vás mohli v budoucnosti kontaktovat, budou mít k těmto údajům přístup také společnosti skupiny DHL Group mimo EU. V takovém případě se zpracování vašich osobních údajů řídí všeobecnou směrnicí na ochranu osobních údajů skupiny DHL Group („DHL Group Data Privacy Policy“, čímž je zajištěna stejná ochrana osobních údajů jakou vyžaduje GDPR. Tato naše směrnice byla schválena Evropskými dozorovými úřady jako Závazná podniková pravidla (BCR) pro skupinu DHL Group. Shrnutí těchto pravidel můžete nalézt v anglické a české verzi na těchto stránkách: https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/summary_dpdhl_privacypolicy.pdf nebo si jej můžete vyžádat od personálního oddělení společnosti, kam jste posílal svou žádost o pracovní pozici. V případech, kdy vaše osobní údaje, jménem společnosti ze skupiny DHL Group, zpracovává třetí strana sídlící mimo EU, je smluvně vázána být v souladu s Evropskými standardy na ochranu osobních údajů.


12. JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?


(1) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souvislosti s Vaší reakcí na konkrétní pracovní pozici. Pokud bude výběrové řízení ukončeno a vy neuspějete, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení, pokud platná legislativa nevyžaduje jinou dobu uchování.
(2) Vaše osobní údaje, obdržené v rámci nespecifické žádosti o pracovní pozici, budeme držet po dobu 12 měsíců, pokud svou žádost nestáhnete nebo pokud platná legislativa nevyžaduje jinou dobu uchování.
(3) Informace získané vaším rozhodnutím být zařazen do registru uchazečů o jiná vhodná pracovní místa, podobná těm, o které jste již projevil zájem, bude zpracovávána po dobu 12 měsíců, pokud se nerozhodnete odvolat svůj souhlas.
(4) Pokud si aktivujete upozornění na vhodná pracovní místa, budou vámi uvedené informace zpracovávány po dobu 24 měsíců, pokud se nerozhodnete odvolat svůj souhlas.


13. JAK PROBÍHÁ PROCES POSOUZENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI O PRACOVNÍ POZICI?

Žádosti o pracovní pozici jsou obecně posuzovány zaměstnanci HR oddělení, které zodpovídá za danou nabídku práce. Pokud jsou, ve zcela výjimečných případech, a v přípustném rozsahu, některé vaše osobní údaje zpracovávány a vyhodnoceny (za účelem vytvoření profilu) automatizovaným rozhodováním, společnost, která je za nabídku práce zodpovědná, vás bude informovat o vašich právech, včetně práva nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.


14. JAKÁ MÁTE PRÁVA?
 
V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo:
 • svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. (čl. 7 (3) GDPR),
 • získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme (čl. 15 (1) GDPR),
 • získat kopii údajů, které o vás uchováváme (elektronicky, kde to lze) (čl. 15 (3) GDPR),
 • požadovat opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • požádat o výmaz osobních údajů, jež o vás již nesmíme dále uchovávat (čl. 17 (1) GDPR),
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu (čl. 21 GDPR) a
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního zpracování a ohradit se proti jeho výsledku (čl. 22 GDPR).
 
15. JAK MŮŽETE ŽÁDAT O UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV?
 
Pro uplatnění vašich práv využijte prosím náborových webových stránek, přes které jste projevili zájem o práci u nás, případně kontaktujte příslušnou osobu, se kterou jste byli v kontaktu v rámci náborového procesu. Aby bylo zajištěno, že vaše žádost je přesměrována na správnou společnost skupiny DHL Group, uveďte prosím jméno společnosti, na jejíž inzerát jste reagoval/a, společně s uvedením země sídla společnosti, např. DHL Supply Chain s.r.o., Česká republika.

16. ZMĚNY TĚCHTO INFORMACÍ
 
Tyto informace jsou platné k Červnu 2020. Vezměte, prosím, na vědomí, že máme právo tyto informace dle potřeby upravovat.
V případě nesrovnalostí nebo rozporů mezi českou verzí a kteroukoli jinou jazykovou verzí tohoto dokumentu má přednost česká jazyková verze.


Poslední kontrola dokumentu proběhla v dubnu 2020.