ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV

DATA PROTECTION SK VERZIA


TENTO DOKUMENT POSKYTUJE INFORMÁCIE O TOM, AKO SA SPRACÚVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POČAS NÁBOROVÉHO PROCESU V SKUPINE DEUTSCHE POST DHL V KRAJINÁCH, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR) ALEBO ROVNOCENNÉ PRÁVNE PREDPISY. INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH KRAJINÁCH NÁJDETE V ODKAZOCH NA KONCI TEJTO STRÁNKY.

1. PREČO VÁM POSKYTUJEME TIETO INFORMÁCIE?

Ochrana Vašich osobných údajov, ako sú Vaše kontaktné údaje a údaje uvedené vo Vašom životopise, a spracúvanie týchto údajov v súlade s platnými právnymi predpismi je pre spoločnosti skupiny Deutsche Post DHL (DPDHL) veľmi dôležité. Z tohto dôvodu by sme Vás chceli informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou žiadosťou o zamestnanie a v súvislosti s obsadzovaním voľných pracovných pozícii. Spracúvanie Vašich osobných údajov je v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spracúvanie zahŕňa, okrem iného, zhromažďovanie, uchovávanie, využívanie, zmenu a vymazanie Vašich osobných údajov.

2. KTO JE PREVÁZDKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť skupiny DPDHL, ktorá je uvedená v inzeráte o pracovnej pozícii. Táto je tiež zodpovedná za túto konkrétnu pozíciu a za spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci náborového procesu na túto pozíciu. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v inzeráte.
Deutsche Post AG (Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113 Bonn, Nemecko) poskytuje Vám a spoločnostiam skupiny DPDHL centrálne webové stránky (DPDHL.jobs) na zverejňovanie pracovných ponúk z celého sveta. K dispozícii máte aj ďalšie nástroje, napríklad upozornenia na pracovné ponuky.

3. KTO JE PRÍSLUŠNÝ ZÁSTUPCA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Ak máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: SK.DPO@dhl.com. Uveďte názov spoločnosti, na ktorej inzerát ste odpovedali, spolu s krajinou sídla spoločnosti, napr. DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.. V prípade ďalších otázok sa obráťte na kontaktnú osobu uvedenú v inzeráte.

4. KONTAKTOVANIE DOZORNÉHO ORGÁNU

Ak sa domnievate, že Vaše práva neboli dostatočne rešpektované, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; webová stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), ktorý je príslušným dozorným orgánom pre spoločnosti skupiny DPDHL v Slovenskej republike. Kontaktné údaje na ostatné dozorné orgány v EÚ nájdete na webovej stránke Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) v časti „Members“/ "Členovia".

5. AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 
Vaše osobné údaje spracúvajú spoločnosti skupiny Deutsche Post DHL na účely náborového procesu a kontaktovania vás v súvislosti s Vašou žiadosťou o zamestnanie. Okrem toho sa vaše osobné údaje môžu použiť v nasledujúcich procesoch:

a. Vaša reakcia/odozva na konkrétnu prácu
Údaje, ktoré ste poskytli v odpovedi na konkrétnu pracovnú ponuku, budú spracúvať zamestnanci spoločnosti uvedenej v pracovnej ponuke výlučne na účely výberového procesu na danú pracovnú pozíciu.

b. Kontrola údajov na účely dodržiavania predpisov
Sme povinní zabezpečiť, aby sme neposkytovali finančné prostriedky osobám a skupinám uvedeným na sankčných a/alebo protiteroristických zoznamoch EÚ a podobných vnútroštátnych zoznamoch. Preto sme povinní porovnávať údaje, ktoré sme dostali od kandidátov, so zoznamami nežiaducich osôb v krajine.

c. Registrácia na webovej stránke pre nábor
Ak niektorá z našich náborových webových stránok umožňuje registráciu, Vaše prístupové údaje (napr. meno, e-mailová adresa a heslo) sa použijú len na zabezpečenie prístupu na náborovú webovú stránku a na ochranu Vašich osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete priamo na konkrétnej náborovej webovej stránke.

d. Spracovanie na štatistické účely
S cieľom neustále zlepšovať naše pracovné inzeráty a náborový proces ako celok môžeme vykonávať analýzy a hodnotenia zozbieraných údajov na štatistické účely. Patria sem napríklad informácie o tom, koľko uchádzačov sa uchádzalo o konkrétne pracovné miesto alebo ako dlho bolo pracovné miesto ponúkané. 

e. Iné právne dôvody
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj z dôvodu dodržiavania iných platných právnych predpisov.


6. AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 
Zvyčajne ste to Vy sami, kto ukladá Vaše osobné údaje do našich náborových systémov. Ďalšie informácie o tom, ako sa spracúvajú Vaše osobné údaje, nájdete priamo na stránke. Ak nám pošlete svoju žiadosť o zamestnanie iným spôsobom, zvyčajne Vaše údaje uložíme aj do nášho informačného systému pre nábor zamestnancov. Ak nám poskytnete údaje prostredníctvom verejne dostupných sietí alebo platforiem pre profesionálov, Vaše údaje budú spracúvané v súlade so všeobecnými podmienkami používania spoločnosti prevádzkujúcej tieto siete alebo platformy. Ak spolupracujeme s náborovými agentúrami, predpokladáme, že nám tieto agentúry odovzdajú Vaše osobné údaje po získaní vášho predchádzajúceho súhlasu.

7. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE BY STE NÁM MALI POSKYTNÚŤ?
 
Okrem povinných základných informácií a kontaktných údajov od Vás požadujeme aj informácie, ktoré nám umožnia lepšie posúdiť Vašu vhodnosť na pracovné miesto, o ktoré ste sa uchádzali, ako napríklad životopis, motivačný list. Pri niektorých pracovných pozíciách existuje zákonná povinnosť poskytnúť informácie o tom, či spĺňate zákonné požiadavky, napríklad v prípade vodičov požadujeme predložiť vodičský preukaz alebo v prípade pilotov pilotný preukaz. Vo všetkých ostatných prípadoch je na Vašom rozhodnutí, aké informácie nám o sebe poskytnete. Ak počas náborového procesu vyžadujete osobitný prístup (napr. z dôvodu zdravotného stavu alebo postihnutia), môžete tieto informácie uviesť v žiadosti o zamestnanie. Nie je to však žiadna povinnosť.

8. AKÉ INFORMÁCIE O VÁS ZVYČAJNE UCHOVÁVAME?
 
 • Základné informácie (meno, priezvisko, dátum narodenia)
 • Kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mailová adresa atď.)
 • Informácie uvedené v žiadosti o zamestnanie, ako sú životopis, motivačný list, certifikáty, referencie a akékoľvek iné informácie, ktoré poskytnete alebo chcete poskytnúť počas pohovoru
 • Fotografie, ak je to relevantné
 • Štátna príslušnosť a prípadne pracovné povolenie
 • Prípadné podrobnosti o zdravotných ťažkostiach súvisiacich s danou pozíciou
 • Údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom verejne dostupnej stránky alebo platformy pre profesionálov v súlade s podmienkami používania spoločnosti prevádzkujúcej tieto siete alebo platformy.
 • Prístupové údaje k náborovému portálu (používateľské meno a heslo), ak je to relevantné.
 • Stav komunikácie (informácie o prijatí žiadosti alebo telefonickom pohovore), ak je to relevantné.
 
9. AKÉ SÚ PRÁVNE ZÁKLADY NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?


Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účely rozhodovania o tom, či s Vami uzavrieme pracovný pomer, a na vyššie uvedené účely. Pokiaľ ide o konkrétnu žiadosť, právne základy môžu byť tieto:
 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie potenciálnej pracovnej zmluvy),
 • článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR (naša zákonná povinnosť) a
 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (náš oprávnený záujem).
Ďalšie požiadavky na ochranu údajov môžu vyplývať aj z iných platných právnych povinností.


10. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Vaše osobné údaje bude spracovávať oprávnená osoba spoločnosti, ktorej ste zaslali svoju žiadosť o zamestnanie. Niektoré spoločnosti môžu na účely spracovania Vašej žiadosti využívať vyškolených zamestnancov iných spoločností skupiny DPDHL (poskytovateľov služieb v rámci skupiny) alebo zmluvných tretích strán, ktorých prístup je upravený zmluvami o spracovaní údajov, ktoré zabezpečujú, že Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
V každom prípade budú mať k Vašim osobným údajom prístup len oprávnené osoby. Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rámci skupiny, uplatňujú sa postupy uvedené v bodoch 5a a 5b. V súvislosti s náborovými procesmi v rámci skupiny môžu nastať situácie, keď okrem priameho nadriadeného a personálneho oddelenia v spoločnosti, do ktorej sa uchádzač hlási, môžu mať k údajom prístup aj poskytovatelia technických a náborových služieb z inej spoločnosti skupiny. Za určitých podmienok môžu mať k Vašim osobným údajom prístup aj odborové organizácie alebo orgány zodpovedné za zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, aby mohli plniť svoje zákonné povinnosti. Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať aj poskytovatelia podporných služieb, ako je napríklad outsourcing IT, v rámci skupinových procesov, ale len v nevyhnutnom rozsahu.


11. AKO DLHO SA BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?


(1) Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súvislosti s Vašou reakciou na konkrétnu pracovnú ponuku. Ak sa výberové konanie skončí a vy neuspejete, Vaše osobné údaje budeme uchovávať 6 mesiacov po skončení výberového konania, pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú inú dobu uchovávania.
(2) Vaše osobné údaje získané v rámci žiadosti o zamestnanie, ktorá nie je špecifická, budeme uchovávať 6 mesiacov, pokiaľ svoju žiadosť nestiahnete alebo pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú inú dobu uchovávania.


12. AKO PREBIEHA PROCES POSUDZOVANIA VAŠEJ ŽIADOSTI O ZAMESTNANIE?

Žiadosti o zamestnanie spravidla posudzuje oddelenie ľudských zdrojov zodpovedné za dané pracovné miesto. Ak sa vo veľmi výnimočných prípadoch a v prípustnom rozsahu niektoré Vaše osobné údaje spracúvajú a vyhodnocujú (na účely vytvorenia profilu) automatizovaným rozhodovaním, spoločnosť zodpovedná za ponuku práce Vás bude informovať o Vašich právach vrátane práva nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania.

13. AKÉ MÁTE PRÁVA?

V súlade so zákonnými ustanoveniami máte právo:    
 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (článok 7 ods. 3 GDPR),
 • získať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame (článok 15 ods. 1 GDPR),
 • získať kópiu údajov, ktoré o Vás uchovávame (podľa možnosti elektronicky) (článok 15 ods. 3 GDPR),
 • požiadať o opravu svojich osobných údajov (článok 16 GDPR),
 • požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré už o Vás nemôžeme uchovávať (článok 17 ods. 1 GDPR),
 • namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu (čl. 21 GDPR) a
 • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho spracúvania a namietať proti jeho výsledkom (čl. 22 GDPR).
 
14. AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?
 
Ak chcete uplatniť svoje práva, použite náborovú webovú stránku, prostredníctvom ktorej ste prejavili záujem o prácu u nás, alebo sa obráťte na príslušnú osobu, s ktorou ste boli v kontakte počas náborového procesu. Aby ste sa uistili, že Vaša žiadosť bude adresovaná správnej spoločnosti skupiny DPDHL, uveďte názov spoločnosti, na ktorej inzerát ste reagovali, spolu s krajinou sídla spoločnosti, napr. DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

15. ZMENY TÝCHTO INFORMÁCIÍ
 
Tieto informácie sú platné od 1.4.2022. Upozorňujeme, že máme právo tieto informácie podľa potreby upravovať. v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo rozporov medzi slovenskou verziou a inou jazykovou verziou tohto dokumentu má prednosť slovenská jazyková verzia.