KHO HÀNG,
​​​​​​​VẬN CHUYỂN &
CÔNG VIỆC TÀI XẾNhân viên văn phòng tại Supply Chain
CÔNG VIỆC HỖ TRỢ
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
CHỨNG THỰC

"Với DHL, cuối cùng tôi đã có cơ hội chứng minh rằng bản thân có thể làm tốt mọi việc".
Victoria Reynolds Tài xế
"Tôi thấy sự nghiệp của mình tiến triển nhanh chóng, nhờ vào trải nghiệm của tôi trong mười hai tháng qua"
Alex Ingram Sinh viên mới tốt nghiệp